សហរដ្ឋអាមេរិក

គំរោងចំនួនប្រាំពីរត្រូវបានផ្ដល់ជំនួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិច ដល់កម្ពុជា លើការគាំទ្រផ្នែកសុខាភិបាល ។ (ប្រភពៈ ទិន្នន័យ CDC ថ្ងៃទី ២១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០០៨)

Designed by Cam Info Services